استاد حمیدرضا ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی، استاد بزرگ خوشنویسی انگلیسی

اگر تنها کمی با دنیای خوشنویسی انگلیسی آشنایی دارید و یا حتی با خوشنویسی فارسی سر و کار دارید حتما نام استاد حمیدرضا ابراهیمی حداقل برای یک بار به گوشتان خورده است. در این پست بیشتر با این بزرگوار آشنا خواهیم شد.

ادامه مطلب