آموزش و فروش تخصصی ابزار خوشنویسی انگلیسی
[mpc_icon_list preset=”mpc_preset_9″ mpc_icon__disable=”true” mpc_icon__transition=”fade” mpc_icon__icon=”typcn typcn-chevron-left” mpc_icon__icon_color=”#6b6b6b” mpc_icon__icon_size=”20″ mpc_icon__margin_divider=”true” mpc_icon__margin_css=”margin-right:10px;” mpc_icon__hover_icon=”typcn typcn-chevron-left-outline” mpc_icon__hover_icon_color=”#76323f” font_preset=”mpc_preset_68″ font_color=”#888888″ font_size=”16″ font_align=”right” padding_divider=”true” padding_css=”padding-top:10px;padding-bottom:10px;” list=”%5B%7B%22hover_text_color%22%3A%22%2376323f%22%2C%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Flatincs.com%2Fgallery%2Fcopperplate%2F%5C%22%3E%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%2376323f%22%2C%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Flatincs.com%2Fgallery%2Fgothic%2F%5C%22%3E%DA%AF%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%2376323f%22%2C%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Flatincs.com%2Fgallery%2Fitalic%2F%5C%22%3E%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%2376323f%22%2C%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Flatincs.com%2Fgallery%2Fbrush-calligraphy%2F%5C%22%3E%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%2376323f%22%2C%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Flatincs.com%2Fgallery%2Fmodern-calligraphy%2F%5C%22%3E%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%2376323f%22%2C%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Flatincs.com%2Fgallery%2Ffoundational%2F%5C%22%3E%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%84%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%2376323f%22%2C%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Flatincs.com%2Fgallery%2Fcursive%2F%5C%22%3E%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%2376323f%22%2C%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Flatincs.com%2Fgallery%2Fspencerian%2F%5C%22%3E%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%2376323f%22%2C%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Flatincs.com%2Fgallery%2Fpen-copperplate%2F%5C%22%3E%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%2C%7B%22hover_text_color%22%3A%22%2376323f%22%2C%22title%22%3A%22%3Ca%20href%3D%5C%22https%3A%2F%2Flatincs.com%2Fgallery%2Fpen-italic%2F%5C%22%3E%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%3C%2Fa%3E%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%7D%5D” list_padding_divider=”true” list_padding_css=”padding-top:5px;padding-bottom:5px;” class=”sidebar-category-list”][mpc_divider preset=”mpc_preset_26″ content_type=”icon” content_border_css=”border-width:2px;border-color:#98c96a;border-style:solid;border-radius:0px;” content_padding_css=”padding:15px;” font_preset=”mpc_preset_1″ font_color=”#a3a3a3″ font_size=”16″ font_line_height=”1″ font_transform=”uppercase” font_align=”left” title=”ADDONS” icon=”fa fa-camera-retro” icon_color=”#98c96a” icon_size=”30″ lines_color=”#98c96a” lines_weight=”2″ padding_divider=”true” margin_divider=”true” margin_css=”margin-bottom:10px;”]

نمونه کارهای سبک ایتالیک

[mpc_grid_images preset=”mpc_preset_0″ images=”4108,4107,4103,4100,4388,4389,4390,4391,4392,4393,4394,4395,4396,4397,4398,4399,4400,4401,4402,4403,4404,4405,4406,4407″ cols=”3″ gap=”3″ image_size=”large” image_opacity=”100″ effect=”none” image_hover_opacity=”100″ overlay_overlay_effect=”slide-up” overlay_background=”rgba(255,255,255,0.5)” overlay_enable_lightbox=”true” overlay_icon=”mi mi-search” overlay_icon_color=”#555555″ overlay_icon_size=”40″ overlay_hover_color=”#b39a68″]
در حال به روزرسانی…
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.